სამოქმედო გეგმა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო წარმოადგენს უფლებამოსილ ორგანოს, რომელიც შეიმუშავებს ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნულ სამოქმედოს, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს.
2006 წლიდან მოყოლოებული  შემუშვებულ იქნა 2006-2007, 2007-2009, 2009-2011, 2011-2012 წლების ერონული სამოქმედო გეგმები.  2013 წლის 13 თებერვალს საბჭოს სხდომზე დამტკიცებულ იქნა 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმა. გეგმის შემუშავებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
2013-2014 წლების ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა შემუშვებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. სამოქმედო გეგმა ეყრდნობა იმ ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა, ადამიანით ვაჭრობის, პრევენცია, მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვა/დახმარება, ტრეფიკინგის დანაშაულზე ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოება და სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.